Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Preambul

Prezentul document descrie politica societății S.C. EURO EST GROUP S.R.L.(societate română înființată și funcționând conform Legii 31/1990 privind societățile,cu  sediul social în localitatea Șcheia, comuna Șcheia, nr.390 A, camera 2, județul Suceava, având numărul de ordine la Registrul Comerțului J33/661/2002 și Cod Unic de Înregistrare 15049525, în continuare „Societatea”) de a utiliza și proteja datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE precum și Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date).

Exercitarea drepturilor se poate face prin mijloacele prevăzute în legislație, inclusiv prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail: marketing@euroestgroup.ro sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul Societății. Termenul pentru primirea unui răspuns este de 30 de zile.

Persoanele vizate au posibilitatea dezabonării instante (unsubscribe) de la serviciul de transmitere de newslettere (buletine informative), prin folosirea link-ului din e-mailul primit.

Cap. I – Datele stocate, scopul prelucrării, temeiul prelucrării și durata prelucrării

Art. 1 – Societatea prelucrează date cu caracter personal (nume, prenume și adrese de e-mail) în vederea transmiterii de e-mail-uri personalizate, promovarea articolelor de specialitate și pentru campaniile de marketing.Pentru desfășurarea activităților de comunicare cu clienții, cu privire la evaluarea serviciilor oferite de S.C. EURO EST GROUP S.R.L., precum și pentru activitățile desfășurate în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, telefon, e-mail, adresa, obișnuințe, preferințe, comportament, precum și alte date care pot rezulta din evaluarea de către client a serviciilor furnizate.

Art. 2 – Societatea poate stoca și alte informații în vederea respectării obligațiilor impuse de legislația în vigoare.

Art. 3 – Societatea prelucrează datele cu caracter personal în temeiul acordului persoanei vizate, în virtutea executării obligațiilor contractuale sau pentru executarea unei obligații legale.

Art. 4 – Societatea prelucrează datele cu caracter personal timp de 5 ani de la primirea acordului, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită prelungirea acestui termen.

Cap. II – Drepturile Persoanelor Vizate

Art. 5 – Conform Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal, Societatea recunoaște și garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

 1. Dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Societății cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat și dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 4. Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea nu este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau nu are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
 5. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retragerea consimțământului și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • exercitarea dreptului de opoziție și inexistența unor motive legitime care să prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii informaționale ale societății.
 6. Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată poate solicita restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:
  • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Societății verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
  • în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care Societatea verifică dacă există alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.

Cap. III – Transferul datelor către terțe persoane

Art. 6 – În temeiul acordului persoanei vizate, Societatea poate transmite datele cu caracter personal către terțe persoane (colaboratori ai Societății) în vederea formulării și transmiterii mesajelor conform art. I din prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Art. 7 – Toți colaboratorii societății au implementat și respectă standardele de protecție a datelor cu caracter personal impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Cap IV – Autoritățile competente

Art. 8 – Plângerile împotriva prelucrării datelor cu caracter personal pot fi transmise Societății conform indicațiilor din Preambulul prezentei Politici.

Art. 9 – De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal prin transmiterea unei plângeri la sediul autorității: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, în conformitate cu art. 147 dinLegea nr. 102/2005 modificată prin Legea nr. 129/2018.

s.c. EURO EST GROUP s.r.l.

Calea Unirii 31A, Suceava (RO), 720116

Telefon: +4 0742 095 520